අමතන්න

මම මිනිසුන්ගෙන් අහන්න කැමතියි

වරෙක කුඩා දැරියන් තිදෙනෙක් පොලිස් ඇකඩමියට ගියහ. දෙකක් ලොස් ඇන්ජලීස් වල. අනෙක සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝහි. ඒ සෑම කෙනෙකුටම ඉතා අනතුරුදායක රාජකාරි පවරන ලදී. නමුත් මම ඒ සියල්ලෙන් ඔවුන් ඉවතට ගත්තා. දැන් ඔවුන් මා වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා. මගේ නම චාලි.

ලිපිනය: ෆූ, බෘක්ලින්, එන්.වයි.සී.
tel: + 1-234-5678
සමාජ: FB | TW | IG