/

මැද පෘථිවියේ රූගත කිරීම් ස්ථාන සංචාරය කිරීම: හොබිට්

ද හොබිට් ත්‍රෛභාෂාවේ අවසාන කොටස සමඟ මැද පෘථිවියට සමු දෙන තෙක් මාස දෙකක කාලයක් තිබේ. එහි පෙර චිත්‍රපට පහ ලෙස, ද හොබිට්: ද බැට්ල් ඔෆ් ද ෆයිව් ආර්මීස් චිත්‍රපටය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ නවසීලන්තයේ රූගත කරන ලදී. මේ වන විට,…

වැඩිදුර කියවන්න